خدمات

 نرم افزار Beurer HealthManager V3.10 قابل استفاده برای دستگاه های:

BM 58, BC 58, BM 65, BM 70, BM 55, BM 75, BM 85, BC 80 and BM 77 Blood Pressure devices, BF 100, BF480 and BG 64 Scale devices, GL 50, GL 44,GL 43, GL 40 and GL 32 Blood Glucose Monitor and AS50 Activity Sensor